Погоджено                                                                                                          Затверджено

Управлінням  освіти виконавчого комітету                                                         рішенням сесії   

Славутської міської ради                                                                                Славутської міської ради 

від 28.12.   2010.р.                                                                              № 25-2/2010   від21.12. 2010 р.

__________В.В. Сабінська                                                                              Міський голова      

                                                                                                                         __________ В.Б.Сидор

 

 

 

 

                                                   Статут

                                                      дошкільного навчального закладу

         (дитячого - садка) №1 «Оленка»

         м. Славути, Хмельницької області

            (У новій редакції.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державну реєстрацію змін до

установчих документів ПРОВЕДЕНО

№  запису 16751050004000217

 від   13.01.2011   року

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)  №1 «Оленка»  введений в експлуатацію  у  1951р

1.2. Юридична адреса дошкільного навчального закладу (дитячий садок) №1 «Оленка» 30000, Хмельницька область, м. Славута, вул. Миру 76 тел: 2-25-26

1.3.   Засновником     дошкільного  навчального  закладу   (дитячий садок)  №1 «Оленка»  є Славутська міська рада.

Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про дошкільний навчальний за­клад України (далі —Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами.

1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти; збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей; формування їх особистості; розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

1.9.     Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

• реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених  Законом України "Про дошкільну освіту";

забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10.         Взаємовідносини між дошкільним закладом, з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2. Комплектування дошкільного навчального закладу (дитячий садок)  №1 «Оленка» . 

2.1 Заклад розрахований на 55 дитячих місць.

2.2. Групи комплектуються за одновіковими, різновіковими ознаками.

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку, спеціальні, (логопедична, короткотривала, соціально - педагогічного патронату).

2.4. Дошкільний заклад має групи з: денним, короткотривалим перебування дітей.  

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить:

        для дітей віком від 3-х до 6(7) років - до 20 осіб

        різновікові - до 15 осіб

        з короткотривалим перебуванням - до 10 осіб

        в оздоровчий період - до 15 осіб

2.6. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред'явити: (медичну довідку про стан здоров'я дитини, медичну довідку про епідеміологічне оточення,  свідоцтво  про  народження дитини,  заява від батьків  документи  для встановлення батьківської плати ).

2.7. За дитиною зберігається місце у разі її хвороби, карантину, санаторні лікування на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також літній період 75 днів.

2.8. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись

за бажанням батьків або осіб які їх замінюють;

на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у навчальному закладі;

у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.9.Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов'язана письмово
попередити батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини не

менше, як за 10 календарних днів. Забороняється безпідставне відрахування дитини з навчального закладу.

2.10. У разі необхідності здійснюється соціально - педагогічний патронат.

3. Режим роботи дошкільного закладу3.1. Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)  №1 «Оленка»  працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин.Вихідні дні : субота, неділя, святкові.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного навчального закладу з 7-30 хв. до 18-00 год.

3.3. Щоденний робочий графік груп дошкільного закладу:
            - три  дошкільні групи - з 7-30 до 18 -00 год.       (10,5 год.)

4.   Організація   навчально-виховного   процесу  у дошкільному навчальному закладі

4.1. Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

з   1   червня  до   31   серпня   (оздоровчий  період)   у  дошкільному  закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи навчального закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником і погоджується управлінням освіти виконавчого комітету Славутської міської ради. План роботи закладу на оздоровчий період погоджується санітарною епідеміологічною службою м. Славути.

4.4. У дошкільному закладі в усіх групах визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5                 Навчально-виховний процес здійснюється за програмами «Дитина» , Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» МОН України 2010 рік

4.6       Дошкільний навчальний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямками:

• природничий

• фізкультурно-оздоровчий

4.7        Дошкільний навчальний заклад надає додаткові освітні послуги:

•  по вивченню англійської мови

•  по читанню

•  по хореографії . Ці послуги є платні на підставі угод.

5.  Організація харчування дітей у дошкільному закладі

5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється централізовано групою по організації харчування; умови постачання продуктів відповідають санітарно-гігієнічним правилам і нормам.

5.2. У дошкільному закладі встановлено трьохразове харчування, а в оздоровчий період чотирьохразове харчування. В групі з короткотривалим перебуванням діти не харчується

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та керівника дошкільного закладу ДНЗ   №1 «Оленка»

6. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі.

Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров'я на безоплатній основі Славутською ЦРЛ.

6.1. Медичний персонал здійснює лікувально - профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організації фізичного виховання , загартування, дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.2. Дошкільний навчальний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7. Учасники  начально-виховного процесу

7.1.    Учасниками навчально - виховного процесу є: діти дошкільного віку,
керівник, заступник керівника, педагогічні працівники, медичні працівники,
помічники вихователів, батьки або особи які їх замінюють, фізичні особи, які
надають освітні послуги в сфері дошкільної освіти.

7.2.    За успіхи в роботі  встановлюються такі форми матеріального заохочення: грошова винагорода, грамота міського управління освіти, почесна грамота Хмельницької обласної державної  адміністрації, почесна грамота та профільні знаки МОН України.

7.3.       Права дитини у сфері дошкільної освіти:

-   безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку виховання та
навчання;

-    захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її
здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

-   захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини , а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

-   Здоровий спосіб життя;

7.4.    Права батьків або осіб що їх замінюють

-  обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

-     звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

-     брати участь у покращенню організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально технічної бази закладу;

 

-   відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

-   захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органів і суді. Батьки або особи, що їх замінюють, зобов'язані:

-   своєчасно вносити плату за харчування дитини у встановленому порядку;

-   своєчасно повідомляти ДНЗ про можливість відсутності або хвороби дитини;

-   слідкувати за станом здоров'я дитини;

-   інші права, що не суперечать законодавству України.

 

7.5.        На посаду педагогічного працівника ДНЗ приймається особа, яка має відповідну вищу освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.6.                   Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно

-   правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього
трудового порядку.

7.7.   Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

- проводити у встановленому порядку науково - дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких незаборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- інші права що не суперечать законодавству України.

 7.8 Педагогічні працівники зобов'язані:

- виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь - яких форм експлуатації і дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного і психічного насильства;

- брати участь в роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з
підвищенням професійного рівня педагогічної  майстерності, загальнополітичної культури;

    - виконувати накази та розпорядження керівництва;

    - інші обов'язки що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідувачем;

7.10.       Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

7.11.       Працівники ДНЗ у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення », проходять періодичні безоплатні медичні огляди 1 раз в 6 місяців, в Славутській ЦРЛ.

7.12.       Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило 1 раз на п'ять років, відповідно до Типового положення про атестації педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13.       Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку ДНЗ, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту), або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8.  Управління дошкільним закладом

8.1. Управління    дошкільним    закладом    здійснюється    його    засновником Славутською міською радою, управлінням освіти Славутської міської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу, здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади засновником або уповноваженим ним органом управління освітою з дотриманням чинного законодавства.

Керівник дошкільного закладу відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти визначених законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює керівництво та контроль за діяльністю ДНЗ;

- діє від імені закладу, представляє в усіх державних та інших органах, в установах і організаціях, укладає угоди з фізичними і юридичними особами;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу;

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ДНЗ:

-     видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

-     затверджує штатний розклад за погодженням із засновником дошкільного закладу.

 

-   контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

-   затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

-забезпечує дотримання санітарно - гігієнічних, протипожежних норм та правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

-      контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізичним особливостям, здібностям і потребам;

-підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки дослідно-експериментальну роботу педагогів;

-   організовує різні форми співпраці з батьками або особами які їх замінюють;

-   щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність закладу на загальних зборах (конференціях), колективу або осіб, як їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у ДНЗ педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступник, педагогічні працівники, медичний працівник, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач ДНЗ.

Педагогічна рада закладу:

- розглядає питання навчально-виховного процесу у дошкільному закладу та приймає відповідні рішення;

- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності працівників.

Робота педагогічної ради планується відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить (не менше 4-х) на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу 16, батьків 55.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

 Загальні збори:

- обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

- заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань

статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого

голосування;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.5. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада дошкільного

закладу.

Кількість засідань ради призначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків;

8.6. У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада — орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу,

Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

- співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

- сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

-сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

-сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу;

-організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;

-стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

- всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

 

-    сприяння соціально - правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

9. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1 .Відповідно до рішення Славутської міської ради  № 9.2 від 11.05.2006.р. дошкільному закладу надано в постійне користування  земельну ділянку площею 0.4701 га, на якій знаходяться будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики. Все що знаходиться на бухгалтерському обліку.

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА

ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

-     засновника (власника);

- відповідних бюджетів (комунальних закладів) у розмірі передбаченому нормативами фінансування;

-   батьків або осіб, які їх замінюють;

-    добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

та інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.2. Дошкільний заклад за погодженням  із  засновником має право:

- придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

10.3.Статистична звітність - форма № 85к, форма №6 ПВ здійснюється щорічно відповідно до законодавства

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно - правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через центральну бухгалтерію управління освіти Славутської міської ради

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

11.1.Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна  атестація,  що  проводиться  один раз  на десять  років  у  порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2 Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевим органом виконавчої влади,   управлінням освіти Славутської міської ради,   здійснює МОН та інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядкований навчальний заклад.

 11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом встановлюється засновником дошкільного закладу.

 

Завідувач  ДНЗ№1 «Оленка»                                                                А.П. Броніч