ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 р № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від04 грудня 2015 р № II18)

Один мільйон двісті шістдесят тисяч сімдесят гривень.00 коп.(І 260 070,00 гри.)

Начальник управління освіти                     Є.М.Перепелиця

10. січня 2017р   

КОШТОРИС                              

на 2017 рік                                                        

26514825 Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) .№ 1 "Оленка" м. Славута Хмельницької області

 м. Славута

 

Вид бюджету МІСЦЕВИЙ_

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 1011010 Дошкільна освіта

 

Показники

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

1 167 850

92 220

1 260 070

1Надходжешія коштів із загального фонду бюджету

X

1 167 850

X

1 167 850

1 Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.

X

X

92 220

92 220

- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

250100

X

92 220

92 220

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

X

92 220

92 220

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

X

-

-

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

X

-

-

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

X

-

-

(розписати за підгрупами)

 

X

-

-

- Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

250200

X

-

-

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

X

-

-

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів

25020200

X

-

-

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщеним на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів отриманих за надання татних послу г, якщо таким закладам законом наоано відповідне право

25020300

X

-

-

(розписати за підгрупами)

 

X

-

-

інші надходження, у т. ч.

 

X

 

-

інші доходи (розписати за кодами кіасифікації доходів)

 

X

-

-

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання)

 

X

-

-

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)

 

X

-

-

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

1 167 850

92 220

1 260 070

Поточні видатки

2000

1 167 850

92 220

1 260 070

Оплата праці і нараху вання на заробітну плату

2100

799 300

7 300

806 600

Оплата праиі

2110

654 900

6 000

660 900

Заробітна плата

2111

654 900

6 000

660 900

 

 

1

2

3

4

5

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

144 400

1 300

145 700

Використання товарів і послуг

2200

368 550

84 920

453 470

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

53 250

1 500

54 750

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

1 300

-

1 300

Продукти харчування

2230

114 600

83 100

197 700

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

36 000

-

36 000

Видатки на відрядження

2250

6 500

-

6 500

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

155 900

320

156 220

Оплата теплопостачання

2271

-

-

-

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

4 200

зо

4 230

Оплата електроенергії

2273

15 500

90

15 590

Оплата природного газу

2274

136 200

200

136 400

Оплата інших енергоносіїв

2275

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

1 000

-

1 000

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

1 000

-

1 000

Обслуговування боргових юбов'яіань

2400

 

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

 

-

-

Обслугову вання зовнішніх боргових зобов'язань

2420

 

-

-

Поточні трансферти

2600

 

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

-

-

Соціальне забсіїїечснни

2700

 

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

 

-

-

Стипендії

2720

 

-

-

Інші виплати населенню

2730

 

-

-

Інші поточні видатки

2800

 

-

-

Капітальні ви латки

3000

 

-

-

Придбання основного капіталу

3100

 

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користу вання

3110

 

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 

-

-

Капітапьне будівництво (придбання) житла

3121

 

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

 

-

-

Капітальний ремонт

3130

 

-

-

Капітаїьний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

 

-

-

Капітаїьний ремонт інших об'єктів

3132

 

-

-

Реконструкція та реставрація

3140

 

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

 

-

-

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

 

-

-

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

 

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

 

-

-

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

 

-

-

Капітальні трансферти

3200

 

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

 

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

 

-

Капітальні трансферти населенню

3240

 

-

-

Падання внутрішніх кредитів

4110

 

-

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

 

-

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

 

-

 

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

 

-

 

Надання зовнішніх кредитів

4210

 

-

 

Нерозподілені видатки

9000

 

-

 

                         \                                                                                  ,                                   

 

Головний бухгалтер                                                                                 / Підпис/                                 0.І. Литвиненко

Керівник                                                                                                    / Підпис/                                         А.П.Броніч

МП.

10 січня 2017 року                                                           

 

 

 Затверджений у  сумі Один мільйон сто шістдесят сім тисяч

Вісімсот п’ятдесят гри.00 коп (1 167 850)

Начальник  управління освіти

Перепелиця Е.М.

10 січня 2017р

 

 

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ НА 2017 РІК

 26514825 Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №1 "Оленка" м. Славута Хмельницької області

 

 


 

Вил бюджету МІСЦЕВИЙ

код іа па чка відомчої класифікації видатків та кредитування 10 Орган і питань оеніги і науки, молоді та спорту

код та наша прпірамної класифікації видатків га кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 1011010 Дошкільна освіта)

Показники

КЕКВ

січень

лютий

беретень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

ратом на рік

 

1

2

3

4

5

6

7

X

9

ІО

II

12

ІЗ

14

15

 

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

2000

109 400

129 500

132 000

88 500

80 600

133 500

91 000

80 300

65 500

74 300

81 800

101 450

1 167 850

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

88 800

88 800

88 800

61 400

61 400

117 900

61 400

54 700

43 600

43 600

43 600

45 300

799 300

 

Оплата праці

2110

72 800

72 800

72 800

50 300

50 300

96 600

50 300

44 800

35 700

35 700

35 700

37 100

654 900

 

заробітна плата

2111

72 800

72 800

72 800

50300

50300

96600

50300

44800

35700

35700

35700

37100

654 900

 

Нарахування на оплату праці

2120

16 000

16 000

16 000

11 100

11 100

21 300

11 100

9 900

7 900

7 900

7 900

8 200

144 400

 

Використання товарів і послуг

2200

20 600

40 700

43 200

27 100

19 200

15600

29 600

25 600

21 900

30 700

38 200

56 150

368 550

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 

4 000

4 000

4 000

3 000

4 000

13 000

10 000

2 000

4 000

2 000

3 250

53 250

 

Медикаменти та перев язувальні матеріали

2220

 

500

 

 

300

 

-

200

 

 

300

 

1 300

 

Продукти харчування

2230

5 000

7 100

10 700

10 700

10 700

7 100

7 100

7 100

14 200

13 500

10 700

10 700

114 600

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

7 000

6 000

3 000

2 000

3 000

3 000

36 000

 

Видатки на відрядження

2250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500

2 500

2 500

6 500

 

Оплата комунальних послу г та енергоносіїв

2270

13 600

26 600

26 500

10 400

2 700

2 500

2 500

2 300

2 700

9 700

19 700

36 700

155 900

 

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

300

300

300

300

500

300

300

300

400

400

400

400

4 200

 

Оплата електроенергії

2273

800

1 300

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 000

1 300

1 300

1 500

2 300

15 500

 

Оплата природного газу

2274

12 500

25 000

25 000

8 900

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

8 000

17 800

34 000

136 200

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм. не віднесені до заходів розвитку

2282

-

500

-

-

500

-

-

-

-

-

-

1 000

 

УСЬОГО

109 400

129 500

132 000

88 500

8Є 600

133 500

91 000

80 300

65 500

74 300

81 800

101 450

1 167 850

 

Керівник

Головний бухгалтер

 

 

 

 

      

 

 

А.П.Броніч

 О.І. Литвиненко                                  

 

 

 

 

 

                                           

10 січня 2017 року