ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління                                                                                                            Завідувач ДНЗ №1

освіти виконавчого                                                                                                                               «Оленка»

комітету Славутської                                                                                                          __________А.П.Броніч

міської ради                                                                                                                          

___________Е.М.Перепелиця 

 

 

                                                                                   ПОЛОЖЕННЯ

про надання додаткових платних освітніх послуг

у 2018-2019 навчальному році

в ДНЗ №1 «Оленка» 

1. Загальні положення

 1.1 Це Положення розроблено згідно з Міжнародною конвенцією про права дитини, Конституцією України, Законами України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-УІІІ, «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ( зі змінами); Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305; 

Переліком платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796; Порядком надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758; Статутом   закладу дошкільної освіти №1   «Оленка».

 1.2. Положення регулює відносини між  закладом дошкільної освіти(дитячий садок) №1 «Оленка» (далі  ДНЗ №1  «Оленка») та батьками або особами, які їх замінюють, щодо платних освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами та програмами у центрі.

1.3. Положення визначає спрямованість діяльності  гуртків з надання платних освітніх послуг, взаємодію учасників освітнього процесу. 

2.Порядок надання платних послуг

2.1. Порядок надання платних послуг визначається наказом Міністерства освіти, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України від 23 липня 2010 №736/902/758 «Про затвердження Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами» та актами законодавства, що регулюють відповідну сферу платних послуг.

2.2. Заклад дошкільної освіти №1 «Оленка» зобов'язаний безкоштовно надати батьками або особами, які їх замінюють повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання додаткової,платної, освітньої послуги, її вартості, порядку та строку оплати.

2.3. Додаткові,платні, освітні послуги надаються на підставі договору. Оплата наданих послуг здійснюється згідно Акту приймання наданих додаткових освітніх послуг.

2.4. Організовані форми роботи з дітьми з надання додаткових, платних, освітніх послуг можуть бути: проведення занять понад обсяги, встановлені навчальними планами та програмами  в ДНЗ.

2.5. Завідувач закладу дошкільної освіти №1 «Оленка» встановлює перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються закладом, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, розрахунку їх вартості та особи, відповідальної за їх надання.

2.6. Завідувач ЗДО №1 «Оленка», у встановленому законом порядку несе відповідальність за невиконання  завдань та обов’язків, які визначені цим Положенням і договором між батьками чи особами, які їх замінюють, а також за визначення розмірів плати за послуги.

3. Порядок визначення вартості платних послуг

3.1. Розмір плати за той чи інший вид послуги визначається на підставі її ціни.

3.2. Базою для визначення ціни послуги є розрахунок витрат, пов'язаних з наданням послуги. При визначенні витрат необхідно керуватись нормативними документами переліченими у п.1.1. та чинних нормативно-правових актів України.

3.3. Розмір оплати за надання додаткової освітньої послуги встановлюється згідно розрахунку централізованої бухгалтерії управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради.

4. Організація діяльності гуртків

4.1. Гуртки є структурними одиницями  закладу, що забезпечують реалізацію прав дитини на отримання якісного дошкільного виховання, охорону життя, зміцнення здоров’я, фізичний та психічний розвиток згідно з віком, керуючись при цьому Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами з питань освіти та соціального захисту дітей.

 4.2. Основними функціями гуртків є:

·забезпечення потреб населення в отриманні дошкільної освіти          дітьми, вихованцями   закладу дошкільної освіти;

·збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку;

·сприяння особистісному розвитку дітей;

·турбота про емоційне благополуччя кожної дитини;

·консультативна допомога батькам, які виховують дітей;

·взаємодія з родинами дітей;

·розвиток творчих здібностей дітей

4.3. Відповідно до потреб населення в отриманні додаткових платних освітніх послуг у закладі створюють гуртки з різних напрямів роботи:

·гурток з вивчення англійської мови «Вebi English»;

·гурток з підготовки до навчання у школі  «Читаночка»;

4.4. Гуртки створюють для дітей віком від 3 до 5(6) років згідно зі Статутом закладу

4.5.  Гуртки можуть функціонувати як цілорічно, так і сезонно (не менше ніж 3 місяці на рік).

4.6. Гуртки організовують за наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним, протиепідемічним вимогам, та за умови дотримання правил пожежної безпеки. В одному приміщенні можуть функціонувати два та більше гуртків за умови відповідної санітарної обробки (прибирання) приміщення та перерви у роботі груп не менше ніж 20–30 хвилин.

4.7. Гуртки створюють за наказом керівника закладу на підставі  заяв батьків або осіб, які їх замінюють.

4.8. Діяльність гуртків здійснюють згідно з цим Положенням.

4.9. Режим роботи  гуртків визначають відповідно до умов та можливостей закладу, потреб батьків дітей  дошкільного віку.

4.10. Тривалість перебування дітей регулюється договором між

ЗДО №1«Оленка» та батьками або особами, які їх замінюють.

4.11. Зарахування дітей до гуртків здійснює керівник закладу за наявності таких документів:

·                       заява від батьків або осіб, які їх замінюють (у заяві обумовлюється час та періодичність перебування дітей у групах

·                       Договір між ЗДО та батьками або особами, які їх замінюють;

4.12. Збереження місця за дитиною та відрахування її з  гуртка відбувається згідно зі Статутом  ЗДО та договором між закладом та батьками або особами, які їх замінюють.

4.13. Кількість і види гуртків визначає керівник закладу залежно від наявності необхідних умов та запиту батьків.

4.14. Гуртки можуть бути одновіковими та різновіковими. Кількість дітей у гуртках визначають відповідно до нормативів комплектування , передбачених Законом України «Про дошкільну освіту» (ст. 14).

4.15.  Гуртки  функціонують в  другу  половину дня.

4.16. Медичне обслуговування здійснюється  сестрою медичною.

4.17 Організація освітньої діяльності у  гуртках здійснюється у межах парціальних програм  закладу, затверджених інформаційно-методичним центром управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради та науково-методичною радою Хмельницького ОІППО. Зміст кожної програми реалізується через специфічні для певного віку дітей види діяльності згідно з перспективним планом і розкладом занять, затвердженими керівником.

4.18. Надання послуги здійснюється на підставі договору з батьками або особами, які їх замінюють. У цьому договорі визначають порядок надання послуг, розмір та форми плати за надані послуги.

4.19. Під час прийому дітей до  гуртків керівник закладу ознайомлює батьків або осіб, які їх замінюють, зі Статутом  ЗДО №1 «Оленка» та іншими документами, які регламентують організацію освітнього процесу під час перебування дітей на заняттях гуртка.

4.20. Діяльність  гуртків може бути припинена за ініціативою керівника закладу у зв’язку з відсутністю соціального попиту населення на ці послуги.

5. Права та обов’язки учасників освітнього процесу

5.1. Учасниками освітнього процесу є вихованці, батьки або особи, які їх замінюють, та педагогічні працівники.

5.2. Права, соціальні гарантії та обов’язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти визначаються Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, посадовими обов’язками педагогів.

5.3 Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють, визначаються Законом України «Про дошкільну освіту», Статутом ЗДО №1 «Оленка» та угодою між  закладом та батьками або особами, які їх замінюють.

6. Використання отриманих власних надходжень

6.1. Доходи, отримані від надання платних освітніх послуг, спрямовують на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням цих послуг, сплату податків, обов’язкових відповідно до законодавства внесків, відрахувань, зборів, платежів.

6.2. Прибуток, що залишається у розпорядженні  закладу, спрямовують на придбання обладнання, здійснення  ремонту приміщень, матеріальне заохочення працівників.

6.3. Матеріальне заохочення працівників дозволяється лише за умови повного забезпечення фінансовими ресурсами зазначених вище невідкладних витрат закладу в цілому.

7. Облік використання коштів

7.1. Документальне оформлення операцій з надання платних освітніх послуг здійснюють за кожним видом послуг окремо у порядку, встановленому законодавством.

 7.2.  Керівник закладу веде  облік та складає  звітність з надання додаткових платних освітніх послуг відповідно до законодавства.

8. Контроль за діяльністю груп

Керівництво і контроль за освітнім процесом у групах та гуртках здійснює керівник закладу згідно з критеріями оцінювання, визначеними відповідними освітніми програмами.

 

 

 

 

В ДОШКІЛЬНОМУ  НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ З МЕТОЮ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ НАШИХ ВИХОВАНЦІВ, А ТАКОЖ ВРАХОВУЮЧИ ПОБАЖАННЯ ДІТЕЙ ТА БАТЬКІВ, ПРОПОНУЄМО 

 

Додаткові освітні послуги:

 

№ з/п

Назва гуртка чи студії

платна основа

Кількість дітей

Керівник

Примітка

1

"Читаночка"

43гр/міс.

20

вчитель ЗОШ І- ІІІст №4

Кондратюк Людмила Вікторівна

 Понеділок-15.00

 Четвер- 15.00

  старша гр.

2

  

"Англійська мова"

40 гр/міс.

20

Вчитель іноземної мови  ЗОШ І-ІІІ ст №4 Горбатюк Руслана Миколаївна  

 Вівторок 15.00

 Середа -15.10

  старша гр.

 

         
         

Гурткова робота: 

 

№ з/п

Назва гуртка 

Безоплатна основа

Кількість дітей

Керівник

Примітка

 

1

"Танцювальна Феєрія  "

+

20

Кудрявцева Юлія Олександрівна.

середня група  

 

2

"Маленькі казкарі"

+

20

Шеремета Ганна Яківна

молодша група  

           

3

"Веселі  шашки"

+

15

Місяць Леся Миколоївна 

 старша група 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                                              Завідувач ДНЗ №1 «Оленка »

                                                                                                                                               __________        А.П.Броніч

                                                                                                                                                        25 вересня 2017 року                                                     

ПОЛОЖЕННЯ

про надання додаткових платних освітніх послуг

по дошкільному навчальному закладу (дитячий садок) №1 «Оленка»

 Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено згідно з Міжнародною конвенцією про права дитини; Конституцією України; Законами України«Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ, «Про дошкільну освіту»від 11.07.2001 № 2628-ІІІ; Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету МіністрівУкраїни від 12.03.2003 № 305; Переліком платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796; Порядком надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758; Статутом дошкільного навчального закладу (дитячий садок)   №1 «Оленка»

1.2. Положення  регулює  відносини між дошкільним навчальним закладом (далі — дошкільний заклад) та батьками або особами, які їх замінюють, щодо платних освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами та програмами у дошкільному закладі.

1.3. Положення визначає спрямованість діяльності гуртків з надання платних освітніх послуг, взаємодію учасників освітнього процесу.

1.4.  Групи та гуртки є структурними одиницями дошкільного закладу, що забезпечують реалізацію прав дитини на отримання якісного дошкільного виховання, охорону життя, зміцнення здоров’я, фізичний та психічний розвиток згідно з віком, керуючись при цьому Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами з питань освіти та соціального захисту дітей, Статутом дошкільного закладу.

1.5. Основними функціями  гуртків є:

-        забезпечення потреб населення в отриманні дошкільної освіти дітьми, не охопленими дошкільною освітою, та вихованцями дошкільного  закладу;

-        сприяння особистісному розвитку дітей;

-        турбота про емоційне благополуччя кожної дитини;

-        консультативна допомога батькам, які виховують  дітей;

-        взаємодія з родинами дітей.

-        розвиток творчих здібностей дітей

1.6. Керівник дошкільного  закладу у встановленому законом порядку несе відповідальність за невиконання завдань та обов’язків, як івизначені цим Положенням  і угодою між батьками чи особами, які їх замінюють, а також за визначення розмірів плати за послуги.

1.7. Відповідно до потреб населення в отриманні додаткових платних  освітніх послуг у дошкільному закладі діють  гуртки      

1. вивчення іноземної мови (baby English),

2. навчання ранньому читанню « Читаночка»

 1.8.Гуртки створюють для дітей віком від 3 до 6 (7) років згідно зі Статутом дошкільного закладу.

1.9. Гуртки можуть функціонувати як цілорічно, так і певний час (не менше ніж 3 місяці на рік).

2. Організація діяльності груп

2.1. Гуртки організовують за наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним,  протиепідемічним вимогам, та за умови дотримання правил пожежної безпеки. В одному приміщенні можуть функціонувати дві та більше групи за умови відповідної санітарної обробки (прибирання) приміщення та перерви у роботі груп не менше ніж 20–30 хвилин.

2.2. Гуртки створюють за наказом керівника дошкільного  закладу на підставі вивчення соціального замовлення батьків або осіб, які їх замінюють.

2.3. Діяльність гуртків здійснюють згідно з цим Положенням.

2.4. Режим роботи гуртків визначають відповідно до умов та можливостей дошкільного закладу, потреб батьків дітей дошкільного віку.

2.5. Зарахування дітей до гуртків здійснює керівник дошкільного закладу за наявності таких документів:

-        заява від батьків або осіб, які їх замінюють  

2.6. Кількість і види гуртків визначає керівник дошкільного  закладу залежно   від наявності необхідних умов та запиту батьків.

2.7. Гуртки можуть бути одновіковими та різновіковими. Кількість дітей у группах визначають відповідно до нормативів комплектування груп,  передбачених Законом України «Про дошкільну освіту» (ст. 14).

2.8. Групи та гуртки можуть функціонувати як у першій, так і у другій половині дня.

2.9. Медичне обслуговуванняз дійснюється штатним медичним персоналом дошкільного закладу згідно з кошторисом з надання додаткових платних освітніх послуг.

2.10.    Організація освітньої діяльності у групах та гуртках здійснюється у межах парціальних  програм  дошкільного закладу, затверджених науково-методичним центром управління освіти Славутської міської ради .

2.11.   Зміст кожної програми реалізується через специфічні для певного віку дітей види діяльності згідно з перспективним планом і розкладом занять, затвердженими керівником.

2.12.    Надання послуги здійснюється на підставі договору з спеціалістом, який надає послугу  . У цьому договорі визначають порядок надання послуг, розмір та форми плати за надані послуги.

2.13.    Під час прийому дітей до  гуртків керівник дошкільного  закладу ознайомлює батьків або осіб, які їх замінюють, зі Статутом дошкільного закладу та іншими документами, як і регламентують організацію освітнього процессу під час перебування дітей   на заняттях гуртка.

2.14.    Діяльність  гуртків може бути припинена за ініціативою керівника дошкільного закладу у зв’язку з відсутністю  соціального попиту населення  на ці послуги.

3. Права та обов’язки учасників освітнього процесу

3.1. Учасниками освітнього процесу є вихованці, батьки або особи, які їх замінюють, та педагогічні працівники.

3.2. Права, соціальні гарантії та обов’язки педагогічних працівників  у сфері   дошкільної освіти визначаються Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Статутом дошкільного закладу, посадовими обов’язками педагогів.

3.3. Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють, визначаються Законом України «Про дошкільну освіту», Статутом дошкільного закладу та угодою між дошкільним закладом та батьками або особами, які  їх замінюють.

4. Використання отриманих власних надходжень

4.1. Доходи, отримані від надання платних освітніх послуг, спрямовують на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням цих послуг, сплату податків, обов’язкових відповідно до законодавства внесків, відрахувань, зборів, платежів.

4.2.             Прибуток, що залишається у розпорядженні дошкільного закладу, спрямовують на придбання обладнання, здійснення капітального ремонту приміщень,  потреби в обладнанні та матеріалів для гуртків.

5. Облік  використання  коштів

5.1. Документальне оформлення операцій з надання платних освітніх послуг здійснюють за кожним видом послуг окремо у порядку, встановленому законодавством.

5.2. У дошкільному закладі ведуть облік та складають звітність з надання додаткових платних освітніх послуг відповідно до законодавства.

6. Контроль за діяльністю груп

6.1. Керівництво і контроль за освітнім процесом у групах та гуртках здійснює керівник дошкільного закладу  згідно з критеріями оцінювання, визначеними відповідними освітніми програмами.